“Nhắm bắn” đúng nhu cầu khách hàng, bạn nên biết khách hàng cần điều gì...