Covid-19 đã thay đổi thói quen và hành vi người tiêu dùng. Nhu cầu sống...
Trên không gian sinh thái quy mô 1.000 ha, nhà phát triển Aqua City khéo...